Prayers and Lyrics

Lyrics

Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav vitzivanu l'hadlik neir shel Shabbat.